Onze Algemenevoorwaarden.

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden
1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten door G&O Ruitersport , gevestigd te Nieuwkoop, hierna te noemen Gebruikt en Overjarig, aangegaan.
1-2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van Gebruikt en Overjarig.
1-3 Bijzondere van de voorwaarden van Gebruikt en Overjarig afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.
2-1 Gebruikt en Overjarig aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
2-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Gebruikt en Overjarig onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.
2-3 Algemene voorwaarden worden slechts door Gebruikt en Overjarig aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 3 Aanbiedingen
3-1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van Gebruikt en Overjarig, inclusief omzetbelasting en exclusief emballage.
3-2 Gegevens in drukwerken verstrekt door Gebruikt en Overjarig zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden Gebruikt en Overjarig niet.

Artikel 4 Afspraken Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Gebruikt en Overjarig binden hem niet, voorzover ze door Gebruikt en Overjarig niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5 Overeenkomst
5-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor Gebruikt en Overjarig door zijn schriftelijke bevestiging.
5-2 Elke met Gebruikt en Overjarig aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Gebruikt en Overjarig zonodig informatie betreffende hem opvraagt.
5-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur, enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen, e.d. door Gebruikt en Overjarig bij de aanbiedingen verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

Artikel 6 Prijzen
6-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
6-2 Prijslijsten en reclamematerialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Gebruikt en Overjarig niet.
6-3 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.
6-4 Indien de prijsfluctuaties meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 7 Gedeeltelijke levering Elke gedeeltelijke levering,waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel 'Betaling'.

Artikel 8 Emballage Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van Gebruikt en Overjarig.

Artikel 9 Aanbetaling Gebruikt en Overjarig is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Gebruikt en Overjarig de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling.

Artikel 10 Vervoer De verzending geschiedt op de wijze als door Gebruikt en Overjarig aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 11 Leveringstermijnen
11-1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Gebruikt en Overjarig schriftelijk in gebreke te stellen.
11-2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Gebruikt en Overjarig zijn de goederen te leveren.
11-3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.
11-4 De door Gebruikt en Overjarig opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren.
11-5 De levering van de produkten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de produkten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 12 Meer- en minderwerk
12-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
12-2 Meer- en minderwerk voor of tijdens uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.
12-3 Door Gebruikt en Overjarig te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
12-4 De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 B.W. bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13 Wijziging van de opdracht
13-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
13-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Gebruikt en Overjarig ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
13-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Gebruikt en Overjarig buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 14 Annuleren
14-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Gebruikt en Overjarig reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan Gebruikt en Overjarig als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Gebruikt en Overjarig te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.
14-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Gebruikt en Overjarig zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Reclame
15-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Gebruikt en Overjarig terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering Gebruikt en Overjarig wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
15-2 Gebruikt en Overjarig dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
15-3 Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundigen komen voor rekening van de partij die in het ongelijk worden gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
15-4 Indien reclame naar het oordeel van Gebruikt en Overjarig c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 16 Garantie 1
6-1 Gebruikt en Overjarig kan op gebruikte en overjarige artikelen geen garantie verlenen.

Artikel 17 Retentierecht Wanneer Gebruikt en Overjarig goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Gebruikt en Overjarig heeft dit retentierecht eveneens op eerdere overeenkomsten die de opdrachtgever nog verschuldigd is.

Artikel 18 Aansprakelijkheid
18-1 Gebruikt en Overjarig is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: a) Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven; b) Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld; c) Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken; d) Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik; e) Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht; f) Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
18-2 Gebruikt en Overjarig is slechts aansprakelijk, voorzover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voorzover ontstaan door schuld van Gebruikt en Overjarig of van hen, die door Gebruikt en Overjarig te werk zijn gesteld.
18-3 Gebruikt en Overjarig zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 19 Overmacht
19-1 Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Gebruikt en Overjarig of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Gebruikt en Overjarig, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Gebruikt en Overjarig, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Gebruikt en Overjarig overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
19-2 Gebruikt en Overjarig is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 20 Eigendomsvoorhoud
20-1 Zolang Gebruikt en Overjarig geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Gebruikt en Overjarig.
20-2 Gebruikt en Overjarig heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
20-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 21 Wanprestatie en ontbinding
21-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
21-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Gebruikt en Overjarig ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.
21-3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Gebruikt en Overjarig eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Gebruikt en Overjarig op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 22 Betaling
22-1 Betaling dient contant, pin of vooraf per overschrijving te geschieden na de indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
22-2 Gebruikt en Overjarig is gerechtigd indien de betaling van de verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
22-3 Gebruikt en Overjarig is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen,waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtdeurwaarder en incassobureau.
22-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van €75,00.Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Gebruikt en Overjarig zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 23 Toepasselijk recht Op alle door Gebruikt en Overjarig gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing: deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 24 Geschillen Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de woon- c.q. vestingsplaats van Gebruikt en Overjarig, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voorzover de voorzover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Artikel 25 Bestellingen/communicatie
25-1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Gebruikt en Overjarig, dan wel tussen Gebruikt en Overjarig derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Gebruikt en Overjarig, is Gebruikt en Overjarig niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Gebruikt en Overjarig.

Artikel 26 Overmacht
26-1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Gebruikt en Overjarig kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
26-2 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Gebruikt en Overjarig in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Gebruikt en Overjarig gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 27. Diversen
27-1 Indien u aan Gebruikt en Overjarig schriftelijk opgave doet van een adres, is Gebruikt en Overjarig gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Gebruikt en Overjarig schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
27-2 Wanneer door Gebruikt en Overjarig gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Gebruikt en Overjarig deze voorwaarden soepel toepast.
27-3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Gebruikt en Overjarig in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Gebruikt en Overjarig vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
27-4 Gebruikt en Overjarig is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden relatie tussen u en Gebruikt en Overjarig, is Gebruikt en Overjarig niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Gebruikt en Overjarig.

Artikel 26 Overmacht
26-1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Gebruikt en Overjarig kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
26-2 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Gebruikt en Overjarig in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Gebruikt en Overjarig gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 27.
Diversen 27-1 Indien u aan Gebruikt en Overjarig schriftelijk opgave doet van een adres, is Gebruikt en Overjarig gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Gebruikt en Overjarig schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
27-2 Wanneer door Gebruikt en Overjarig gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Gebruikt en Overjarig deze voorwaarden soepel toepast.
27-3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Gebruikt en Overjarig in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Gebruikt en Overjarig vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
27-4 Gebruikt en Overjarig is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.