17,50
(Incl.)
wormkit
Voorraad
+
Selectief ontwormen

Met een modern wormbestrijdingsprogramma’s wordt bereikt dat uw paard geen schade ondervindt van maagdarmwormen, het risico op herbesmetting sterk wordt verminderd en dat zo min mogelijk gebruik wordt gemaakt van chemische middelen.

 Het is belangrijk om mest van het weiland te ruimen dit om verspreiding van wormen te voorkomen.  Om een advies te kunnen geven wanneer uw paard moet worden behandeld is het noodzakelijk dat op gezette tijden de mest bij uw paard wordt onderzocht. Om een inschatting te kunnen maken hoe zwaar de omgeving van uw paard is besmet met wormlarven vragen wij u om de korte vragenlijst in te vullen bij elke mestmonster name.

De uitgangspunten van een modern wormbestrijdingsprogramma zijn: de omgeving van uw paard zo vrij mogelijk van wormlarven te houden en alleen uw paard te behandelen als het nodig is.

Mestonderzoeken in het eerste jaar
U kunt op elk moment binnen het jaar met mestonderzoeken beginnen.

  • Indien u aanvangt in het voorjaar zou bij alle aanwezige paarden voor naar buiten gaan een mestonderzoek uitgevoerd moeten worden. Als uw paarden het hele jaar buiten lopen kunt u het eerste mestonderzoek plannen vanaf half maart. Na dit eerste mestonderzoek worden alleen die dieren behandeld die een hoog aantal wormeitjes uitscheiden
  • In juni - augustus wordt een tweede mestonderzoek uitgevoerd en net als in de lente worden alleen paarden met een hoge eiuitscheiding behandeld
  • In het najaar adviseren wij een laatste mestonderzoek met hieraan gekoppeld een behandelingsadvies
  • Afhankelijk van de infectiedruk en uw wensen kunt u in december-januari een behandeling geven met een middel dat werkt tegen zowel lintwormen, horzellarven en mogelijk ingekapselde bloedwormen.

Na een eerste jaar van bemonsteren en selectief behandelen kunnen paarden worden aangewezen die gedurende het hele weideseizoen lage eitellingen hadden. Deze dieren hebben het hele jaar geen ontwormingskuren nodig gehad! Verder kunt u nu ook paarden aanwijzen die bij elke wormeitelling positief worden getest ondanks dat deze dieren na elke positieve mestonderzoek werden behandeld. Blijkbaar zijn dit paarden die weinig weerstand opbouwen tegen worminfecties en deze dieren zullen we regelmatig moeten blijven behandelen. Dit zou bij voorkeur wel moeten gebeuren naar aanleiding van mestonderzoek. Na het eerste jaar hebben wij ook een beeld gevormd over de infectiedruk bij u op de weide.

Mestonderzoeken in de daarop volgende jaren

In het tweede jaar kunnen we, bij de dieren die het voorafgaande jaar weinig eitjes uitscheidden soms volstaan met 2 eitellingen per jaar, één in het voorjaar en één in het najaar. Twee mestmonsters per jaar zijn alleen voldoende als de manier waarop het paard wordt gehouden hetzelfde is gebleven er zich geen abnormale weersomstandigheden hebben voorgedaan in de voorafgaande periode. Met elke uitslag krijgen we steeds beter inzicht hoe goed elk paard om kan gaan met wormen. Bij veranderingen in de leefomstandigheden van uw paard (pensionstalling naar permanent weiden bijvoorbeeld, meer paarden per hectare weiland) moet er wel worden bekeken worden hoe uw paard met deze veranderingen in wormbesmetting omgaat. Bij moderne wormbestrijding moet de paardeneigenaar wel bereid zijn om de infectiedruk in de omgeving van het paard zo laag mogelijk proberen te houden. 

Behandelen van ingekapselde larven
Paarden tot 5 – 6 jaar zijn extra gevoelig voor ingekapselde bloedworm larfjes. Soms adviseren wij om jonge dieren die in zwaar besmette weides hebben gelopen in november, een preventieve behandeling te geven met moxidectine. Deze moxidectine werkt ook tegen de larven van de paardenhorzel. Dit kan eventueel worden gecombineerd met een behandeling tegen lintwormen zoals hieronder staat vermeld.
Behandelen van lintwormen

Omdat er geen goede diagnose van lintwormen mogelijk is kunt u twee wegen volgen voor lintwormbestrijding:

  • Alleen behandelen indien u lintworm eipakketjes (segmentjes) op de mest ziet, of mestonderzoek dit uitwijst.
  • Een blinde behandeling tenminste elke 2 jaar met een middel dat werkt tegen lintwormen